Studium bakalářského programu Matematické modelování je koncipováno tak, aby absolvent programu mohl pokračovat jak v navazujícím magisterském studiu (zejména Matematické modelování a Numerická matematika), tak uplatit se v praxi (viz Alumni).

Detailní seznam předmětů najdete zde.

Následuje výběr povinných předmětů s krátkým komentářem.

 

1. ročník
Zimní semestr Matematická analýza I Derivace, integrály a obyčejné diferenciální rovnice
Lineární algebra 1 Vektorové prostory, matice
Mechanika a molekulová fyzika Mechanika a základy mikroskopického pohledu na hmotu
Letní semestr Matematická analýza II Diferenciální počet funkcí více proměnných
Lineární algebra 2 Vlastní čísla, tenzory
Elektřina a magnetismus Klasická teorie elektromagnetického pole
     
2. ročník
Zimní semestr Matematika pro fyziky I Variační počet, integrální počet funkcí více proměnných
Základy numerické matematiky Řešení soustav lineárních rovnic, algebraických a diferenciálních rovnic
Teoretická mechanika Moderní formulace mechaniky, Lagrangeovy a Hamiltonovy rovnice
Pravděpodobnost Úvod do matematické formulace teorie pravděpodobnosti a statistiky
Letní semestr Počítačové řešení fyzikálních úloh Praktikum “in sillico” pro získání základní výpočetní praxe
Matematika pro fyziky II Sčítání řad, analýza v komplexní rovině, residuová věta
Obyčejné diferenciální rovnice Hlubší matematické metody pro řešení diferenciálních rovnic
Mechanika kontinua Základy formulace fyziky spojitého prostředí
     
3. ročník
Zimní semestr Rovnice matematické fyziky Parciální diferenciální rovnice ve fyzice a jejich řešení
Termodynamika a statistická fyzika Popis makroskopických fyzikálních objektů a jeho statistické zdůvodnění
Analýza maticových výpočtů 1 Jak řešit například soustavy lineárních rovnic numericky
Letní semestr Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic Řešení například rovnic popisujících transport v počítači
Funkcionální analýza pro fyziky Hlubší matematická teorie nekonečně dimenzionálních prostorů